Komisja Europejska zgodnie z wymogiem nałożonym na nią w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w dniu 19 listopada 2013 r. przedstawiła dokument pn: „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.” Dokument jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: POBIERZ DOKUMENT

 

Więcej informacji na temat procedury znajdziecie Państwo w artykule: Drobne roszczenia po przeglądzie KE