17 października 2014 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się trzecia edycja interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej społecznym aspektom internetu.

Organizatorami już ósmej konferencji na temat przestrzeni społecznej był Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Patronat medialny na wydarzeniem objęła redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego Przestrzeń Społeczna (Social Space).

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło 15 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Krakowa, Poznania, Częstochowy, Lublina i Rzeszowa. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane ze społecznymi aspektami internetu. Prelegenci dyskutowali m.in. nad wpływem translatora google na świadomość społeczną, problemem wirtualizacji książek, problemami prawnymi internetu, kampaniami reklamowymi, marketingowymi i społecznościowymi, społeczeństwem x,y,z.

 

konferencja 1

Podczas konferencji przedstawiciel ILIM - mgr Lucyna Łuczak zaprezentowała referat dot. wpływu informatyzacji na działanie instytucji państwowych, pt. "E-wymiar sprawiedliwości jako przykład w dążeniu do informatyzacji działalności instytucji państwowych". W referacie zwrócono uwagę na zastosowanie ICT które jest coraz ważniejszym elementem funkcjonowania instytucji państwowych i ma służyć usprawnieniu procesów wewnętrznych. Zauważając rosnącą liczbę transakcji handlowych o charakterze transgranicznym oraz coraz większą liczbę sporów sądowych, referat zwrócił szczególną uwagę na kwestie dotyczące e-wymiaru sprawiedliwości. Podkreślone zostało znaczenie elektronicznych europejskich postępowań sądowych, tj. europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które mają ułatwiać dochodzenie należności niezależnie od kraju pochodzenia strony sporu. Referat zaprezentował także inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym, mające realny wpływ na skrócen

Konferencję podsumował prof. nadzw. dr hab Zbigniew Rykiel, który akcentował pozytywne znaczenie ożywionej dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami konferencji oraz wysoki poziom merytoryczny wystąpień.ie czasu i uproszczenie postępowań sądowych.