W dniu 19 stycznia 2017 r. odędzie się w Poznaniu II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Cyfrowe usługi publiczne w Europie (dalej: Konferencja), organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. Organizator konferencji - Instytut Logistyki i Magazynowania wspiera rozwój e - usług współpracując z władzami centralnymi i regionalnymi. Jednocześnie reprezentuje nasz kraj w projekcie e-SENS budujący e – usługi publiczne w Europie dzięki czemu gwarantuje transfer najnowszej wiedzy w ramach planowanego przedsięwzięcia.

 

Głównym celem Konferencji będzie wymiana poglądów na temat cyfrowych usług publicznych w Polsce i Europie. Tematyka konferencji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wejścia w życie rozporządzenia eIDAS, rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jak również ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311). Wskazane powyżej zmiany stanowią doskonały punkt wyjścia w dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju e-usług w Europie.

Tematyka konferencji będzie się koncentrować na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, w szczególności europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym, wpływu rozporządzenia eIDAS na transgraniczne e-uługi publiczne, ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą i zamówień publicznych w aspekcie europejskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji (zakładka "Uczestnictwo"). Z uwagi na to, że Konferencja jest organizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego e-SENS, który jest projektam wielkoskalowym (Large Scale Pilots) realizowanym poprzez  ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme udział w Konferencji bez względu na charakter udziału (czynny, bierny) jest bezpłatny. Pokłosiem dyskusji będzie publikacja referatów (artykułów naukowych) w formie monografii pokonferencyjnej.

Mając na uwadze powyższe cele zaproszenie do udziału w Konferencji kierowane jest zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich, ale także do praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową tematyką, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Więcej informacji dostępne jest na stronie www. eprawo.net w zakłade "konferencja": https://www.eprawo.net/index.php/konferencja-naukowa2/rejestracja