Ponad 70 osób uczestniczyło w konferencji naukowej e-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W ASPEKCIE EUROPEJSKIM, która odbyła się w Instytucie Logistyki i Magazynowania 14 stycznia 2016r.
Głównym celem Konferencji była wymiana poglądów na temat kierunków rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie. Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka - dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu przedstawił zakres podejmowanych działań przez Instytut. Wskazał także na rolę, jaką Instytut odgrywa w ramach rozwoju e-sprawiedliwości w Polsce i Europie. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz środowisk akademickich z całej Polski, a także praktycy – pełnomocnicy profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową tematyką.

 

 

IMG 5550a

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, w szczególności europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, europejskiego nakazu zabezpieczającego na rachunku bankowym, a także elektronicznej komunikacji organów państwowych w sprawach karnych, wpływu rozporządzenia eIDAS na transgraniczne postępowania sądowe oraz elektronicznych doręczeń w postępowaniach sądowych. W trakcie dyskusji panelowych, w szczególności podnoszone były kwestie dotyczące poziomu wiedzy i świadomości środowisk prawniczych w odniesieniu do wykorzystywania nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości, czy też kwestie związane z modelami funkcjonowania portali orzeczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wnioski płynące z tej części Konferencji pozwoliły na sformułowanie postulatu podejmowania coraz szerzej zakrojonych działań dyseminujących wiedzę na temat informatyzacji wśród przedstawicieli nauki i praktyki.


Konferencja była organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach międzynarodowych projektów badawczych e-CODEX i e-SENS (www.esens.eu), których celem jest rozwój e–usług publicznych, również w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Europie.
Projekty e-CODEX i e-SENS są projektami wielkoskalowymi (Large Scale Pilots) realizowanymi w ramach  Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

IMG 5583a

IMG 5586a

IMG 5609a

IMG 5617a

IMG 5643a

IMG 5648a

IMG 5664a