Od dnia wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej istnieje możliwość uznawania wyroków rozwodowych wydanych na terenie Unii Europejskiej bezpośrednio przez Urzędy Stanu Cywilnego bez potrzeby przeprowadzania postępowania przed sądem. Aby zarejestrować wyrok rozwodowy, wydany przez zagraniczny sąd należy więc zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zawarto lub zarejestrowano związek małżeński.

Europa, dzięki Unii Europejskiej, staje się otwartą przestrzenią, w której zapewniony jest swobodny przepływ dóbr, usług i osób. Obywatele krajów członkowskich mogą dowolnie podróżować, pracować i mieszkać poza granicami swoich ojczyzn. W konsekwencji, rośnie liczba  międzynarodowych małżeństw,  a wraz z nią także liczba rozwodów  na terenie UE. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003, z dn. 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w  znaczącym stopniu ułatwia przeprowadzanie spraw rozwodowych małżeństw, w których małżonkowie nie są tej samej narodowości a jednocześnie są obywatelami UE.