Europa, dzięki Unii Europejskiej, staje się otwartą przestrzenią, w której zapewniony jest swobodny przepływ dóbr, usług i osób. Obywatele krajów członkowskich mogą dowolnie podróżować, pracować i mieszkać poza granicami swoich ojczyzn. W konsekwencji, rośnie liczba  międzynarodowych małżeństw,  a wraz z nią także liczba rozwodów  na terenie UE. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003, z dn. 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w  znaczącym stopniu ułatwia przeprowadzanie spraw rozwodowych małżeństw, w których małżonkowie nie są tej samej narodowości a jednocześnie są obywatelami UE.

Ponadto, zgodnie z treścią rozporządzenia, orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim jest uznawane w innych krajach UE bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. W celu  rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego w ojczyźnie, konieczne jest jednak uzyskanie  dokumentu poświadczającego rozwód z sądu, który wydał decyzję rozwodową.

Dokument tego rodzaju, potwierdzający orzeczenia w sprawach małżeńskich i rodzinnych, został określony w załączniku I, zgodnie z art. 39  rozporządzenia: „Właściwy sąd albo właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia wystawia zaświadczenie na wniosek uprawnionej strony, przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I (orzeczenia w sprawach małżeńskich) ..”.

Zaświadczenie to, wraz z odpisem orzeczenia sądu zagranicznego oraz niezbędnymi tłumaczeniami należy złożyć do właściwego  Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

Dowiedz się więcej

Ulotka nt. spraw małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej

 

Data publikacji: 05/05/2016

Data ostatniej aktualizacji: 03/2019