Od dnia wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej istnieje możliwość uznawania wyroków rozwodowych wydanych na terenie Unii Europejskiej bezpośrednio przez Urzędy Stanu Cywilnego bez potrzeby przeprowadzania postępowania przed sądem. Aby zarejestrować wyrok rozwodowy, wydany przez zagraniczny sąd należy więc zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym zawarto lub zarejestrowano związek małżeński.

 

Dokumenty jakie należy złożyć do Urzędu to:

 • wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie w treść aktu małżeństwa,
 • wyrok rozwodowy w oryginale,
 • tłumaczenie przysięgłe wyroku na język polski,
 • świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia 2201/2003,
 • tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa,
 • odpis polskiego aktu małżeństwa,
 • dokument tożsamości.

Największym ograniczeniem jest konieczność uzyskania świadectwa, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia 2201/2003. Należy bowiem zwrócić się do właściwego sądu zagranicznego, który wydał wyrok rozwodowy, aby wydał tzw. Form of  Certificate under Article  39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters, znany także jako: Form F42, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia 2201/2003. Jeśli ktoś rozwiódł się w Polsce i potrzebuje zaświadczenia, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia nr 2201/2003, to wówczas na podstawie art. 1144(1) ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaświadczenie takie wystawia przewodniczący w sądzie, który wydał orzeczenie, chyba że przepis stanowi inaczej.

Konieczność załączenia odpisu polskiego aktu małżeństwa wynika z faktu, iż zagraniczny akt małżeństwa podlega rejestracji. W celu dokonania rejestracji należy złożyć wniosek w urzędzie stanu cywilnego właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Jeżeli dana osoba nie mieszkała nigdy na terenie Polski, wówczas wniosek składa się w urzędzie stanu cywilnego Warszawa Śródmieście. Istnieje również możliwość dokonania rejestracji w konsulacie. 

Tłumaczenia wyroku rozwodowego i świadectwa muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Jeśli dokument został przetłumaczony przez tłumacza zagranicznego, konieczne jest poświadczenie takiego tłumaczenie przez konsula.

Możliwość uzyskania zaświadczenia, określonego w załączniku I, drogą elektroniczną jest przedmiotem prac projektu e-SENS, współfinansowanego przez Komisję Europejską.  Rozwiązania projektu docelowo umożliwią składanie dokumentów drogą elektroniczną do sądu w innym kraju UE a także komunikację z sądem aż do momentu uzyskania zaświadczenia. Pierwsze transgraniczne usługi elektroniczne umożliwiające uzyskanie dokumentu poświadczającego zagraniczny wyrok rozwodowy, rozpoczęły się pomiędzy Polską i Włochami, a następnie sukcesywnie dołączą Hiszpania, Francja i Holandia.

Rejestracji można dokonać osobiście we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, za pośrednictwem osoby przebywającej w Polsce udzielając pełnomocnictwa do dokonania tej czynności lub za pośrednictwem konsulatu. Rejestracji wyroku rozwodowego, w przypadku gdy obie strony zamieszkują za granicą (i nie mają stałego adresu zameldowania w Polsce), dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, Archiwum, ul. Smyczkowa 14.

Natomiast, jeżeli wyrok rozwodowy zapadł przed 1 maja 2004 r. (w kraju należącym do Unii Europejskiej) lub przed 1 lipca 2009 r. (w pozostałych krajach), nie obowiązuje procedura rejestracji wyroku, a konieczne jest  przeprowadzenie procedury uznania takiego wyroku. Możliwe jest to tylko w Sądzie Okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania. Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego, w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony),
 3. imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż),
 4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą, może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa),
 5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie,
 6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku),
 7. wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. 4 odpisy wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego;
 2. oryginał orzeczenia zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności wraz z 4 egzemplarzami kopii wyroku;
 3. oryginał tłumaczenia na język polski orzeczenia zagranicznego wykonane przez tłumacza przysięgłego wraz z 4 egzemplarzami kopii;
 4. oryginalny odpis skróconego aktu małżeństwa z USC w Polsce z datą wydania do 3 miesięcy wstecz wraz z 4 egzemplarzami kopii aktu;
 5. pełnomocnictwo;
 6. opłatę stałą od wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego w kwocie 300 zł;
 7. zaliczka na koszty tłumaczenia korespondencji dla uczestnika postępowania (gdy uczestnikiem jest obywatel innego państwa) w kwocie 300 zł. 

 Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wnioskodawca składa się osobiście w Biurze Podawczym właściwego terytorialnie Sądu Okręgowego w Polsce lub listem poleconym na jego adres.

 

 

Data publikacji: 15/06/2016

Data ostatniej aktualizacji: 03/2019