Przedsiębiorcy i obywatele Unii Europejskiej coraz intensywniej i odważniej dokonują transakcji transgranicznych. Pozytywnym przejawem tych działań jest dynamiczny rozwój jednolitego rynku w Europie, pobudzanie gospodarki krajów członkowskich oraz ożywiona współpraca międzynarodowa. Bywa jednak, że nie wszystkie transakcje transgraniczne zostają zakończone z sukcesem, a płatności nie są realizowane zgodnie z zapisami umowy. Zabiegając o windykację należności, warto zapobiec zniknięciu majątku dłużnika przed wyegzekwowaniem roszczenia.

 

W tym celu przygotowano  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014, z dn. 15 maja 2014 r., ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym (EAPO – European Account Preservation Order). Postępowanie ma za zadanie  ułatwić transgraniczne dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.  Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym  umożliwia blokowanie kwoty długu na rachunku bankowym dłużnika, w przypadku gdy ten nie płaci wierzycielowi swoich zobowiązań w ustalonym terminie. Celem nakazu jest niedopuszczenie do tego, by późniejsze dochodzenia roszczenia wierzyciela zostało narażone na szwank przez zbycie, przelanie lub wycofanie środków przechowywanych przez dłużnika lub w jego imieniu na rachunku bankowym prowadzonym w jednym z państw członkowskich. Sąd wyda nakaz zabezpieczenia, gdy wierzyciel przedłożył wystarczające dowody, by przekonać sąd, że istnieje realne ryzyko, że bez takiego środka późniejsze dochodzenie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione. Jeżeli wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia zobowiązującego dłużnika do zapłacenia roszczenia, przedstawione dokumenty muszą przekonać sąd, że może on wygrać w sprawie przeciwko dłużnikowi.

Rozporządzenie stosuje się do roszczeń pieniężnych w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Zapisy nie obejmują spraw skarbowych, celnych czy administracyjnych ani odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Rozporządzenie UE nr 655/2014 stosuje się od dnia 18 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem art. 50).

W celu wystąpienia o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym musisz wypełnić odpowiedni formularz oraz załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Formularz możesz pobrać lub wypełnić online. Treść formularz została określona w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1823.


Czytaj więcej:

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

 

 

Data publikacji: 03/2019