Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. daje możliwość, w sytuacjach w których spór objęty jest zakresem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, wykorzystania tego postępowania jako kontynuacji postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, w przypadku gdy pozwany wniósł sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty.

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 861/2007 ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń określono maksymalną wartość przedmiotu sporu w kwocie 2 000 EUR. Rozporządzenie ma na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie kosztów i przyspieszenie postępowań cywilnych. 

Roszczenia transgraniczne można dochodzić w ramach postępowania krajowego lub w ramach jednego z postępowań europejskich. W sprawach transgranicznych istnieje bowiem możliwość dochodzenia roszczenia w europejskim trybie w ramach jednolitego postępowania wspólnego dla 26 państw członkowskich.

Skuteczne złożenie pozwu zależy przede wszystkim od tego czy dana sprawa mieści się w zakresie europejskich spraw o drobne roszczenia. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, toczy się co do zasady w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych, jednak istnieje szereg ograniczeń i wyłączeń. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do europejskiego tytułu egzekucyjnego i europejskiego nakazu zapłaty, w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń istnieje pułap przedmiotu sporu, który obecnie wynosi 5 000 EUR, w związku z czym roszczenia, których wartość przedmiotu sporu przekracza tę kwotę, są wyłączone z zakresu tego postępowania.

Komisja Europejska zgodnie z wymogiem nałożonym na nią w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w dniu 19 listopada 2013 r. przedstawiła dokument pt: „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń".

Celem Wspólnoty Europejskiej jest zapewnienie środków prawnych niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Działania te zapewniają bezpieczeństwo podmiotów działających na terenie obcego kraju ułatwiając jednocześnie dochodzenie roszczeń od nieuczciwych kontrahentów. Różne systemy i regulacje prawne w poszczególnych krajach UE stanowią barierę dla rozwoju konkurencji na rynku wewnętrznym. Stopień skomplikowania transgranicznych postępowań sądowych, jego koszty jak i czas trwania skutecznie zniechęcają przedsiębiorców do działania na rynku europejskim. Odpowiedzią na pojawiające się problemy hamujące swobodne działanie na rynku jest inicjatywa stworzenia ram prawnych, gwarantujących równe szanse wierzycielom i dłużnikom w całej Unii Europejskiej.