W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 861/2007 ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń określono maksymalną wartość przedmiotu sporu w kwocie 2 000 EUR. Rozporządzenie ma na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie kosztów i przyspieszenie postępowań cywilnych. 

 W sprawozdaniu Komisji z dnia 19 listopada 2013 r. dotyczącym stosowania rozporządzenia (WE) nr 861/2007 wskazano jednak, iż ten stosunkowo niski próg wartości sporu stanowi przeszkodę utrudniającą pełne wykorzystanie potencjału europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, w szczególności przez  małe i średnie przedsiębiorstwa. Niski pułap dotyczący wartości przedmiotu sporu uniemożliwiał potencjalnym powodom skorzystanie z tego uproszczonego postępowania w wielu sporach transgranicznych. W celu zwiększenia wykorzystania  postępowania w sprawie drobnych roszczeń, a także wprowadzenia dalszych ułatwień w jego realizacji ustanowiono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Rozporządzenie ustanowiło nowy pułap wartości przedmiotu sporu - 5 000 EUR poprawiając dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku sporów transgranicznych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozporządzenie  stosuje się od dnia 14 lipca 2017 r.