Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. daje możliwość, w sytuacjach w których spór objęty jest zakresem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, wykorzystania tego postępowania jako kontynuacji postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, w przypadku gdy pozwany wniósł sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty.

Po wprowadzeniu zmiany, powód może zażądać bezpośrednio w formularzu A, będącym wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, aby dalsze postępowanie odbywało się zgodnie z zasadami postępowania określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Formularz A daje zatem trzy opcje postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego:

  • zakończenie postępowania;
  • dalsze postępowania zgodnie z zasadami europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007, jeżeli ma zastosowanie;
  • dalsze postępowanie zgodnie z zasadami właściwego krajowego postępowania cywilnego.

Jeżeli powód nie wskazał, które postępowania ma być stosowane do rozpoznania jego roszczenia w postępowaniu mającym się toczyć w razie wniesienia sprzeciwu, lub gdy powód wnioskował o zastosowanie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007, a roszczenie to nie jest objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia, bądź nie zażądał zakończenia postępowania, postępowanie jest przekazywane do właściwego krajowego postępowania cywilnego.

Nowy formularz oferujący możliwość wskazania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń stosuje się od dnia 14 lipca 2017 r.