Wniesienie sprawy do sądu może wiązać się z istotnymi wątpliwościami co do określenia sądu właściwego, tj. sądu posiadającego jurysdykcję. Osoba poszkodowana bądź tocząca spór musi wnieść sprawę do odpowiedniego sądu, ponieważ, w przeciwnym wypadku, może to spowodować istotne opóźnienia w sprawie lub wręcz jej odrzucenie w związku z brakiem właściwości. Sytuacja wydaje się łatwiejsza, gdy działamy we własnym kraju, znamy język, w którym toczy się (lub będzie toczyć) postępowanie, a odpowiednie przepisy prawa i strategię działania możemy swobodnie omówić z prawnikiem w języku ojczystym.

 

Znacznie trudniej jest, gdy spór ma wymiar międzynarodowy lub transgraniczny. Wówczas musimy ustalić zarówno, które państwo członkowskie sprawuje jurysdykcję oraz który sąd jest właściwy dla sprawy. Musimy również wziąć pod uwagę, iż każdy kraj członkowski Unii Europejskiej posiada odrębne przepisy dotyczące jurysdykcji, które określają podział właściwości pomiędzy sądami na terytorium danego państwa.

Mając na uwadze fakt, jak istotne są to kwestie dla obywateli Europy, Komisja Europejska postanowiła stworzyć Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych, będący obecnie sekcją europejskiego portalu e-Justice. Narzędzie to zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w państwach członkowskich właściwych w sprawach cywilnych i handlowych (sądy pierwszej instancji, sądy odwoławcze itd.) oraz wskazuje okręgi sądowe, dla których te sądy są właściwe. Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie właściwych sądów w każdym kraju europejskim poprzez wybranie w kryteriach wyszukiwania:

  • kraju
  • miasta
  • i/lub kodu pocztowego (opcjonalnie)

Dzięki takiemu rozwiązaniu, w wynikach wyszukiwania wskazane zostają sądy właściwe miejscowo dla wybranego miasta w danym kraju członkowskim. Każda informacja o sądzie zawiera dokładne dane teleadresowe wraz z podaniem strony internetowej i adresu email. Po otrzymaniu wymaganych i precyzyjnych danych obywatel UE może wnieść sprawę do właściwego sądu na terenie Europy.

Europejski Atlas Sądowy pozwala szybko i skutecznie odnaleźć sąd właściwy dla sprawy. Udostępnianie przez Komisję Europejską tego typu rozwiązań ułatwia użytkownikom prowadzenie spraw poza granicami własnych krajów. Spory prawne o charakterze międzynarodowym bądź transgranicznym są trudne i zawiłe w samej swej istocie, jednak dzięki przedstawionej wyszukiwarce sam proces określenia właściwego sądu staje się prostszy i bardziej przyjazny dla obywateli UE. 

 

Data publikacji: 15/04/2016

Ostatnia aktualizacja: 18/04/2019