W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania przewidziane w ustawie mają służyć między innymi implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek, tj. tzw. dyrektywy BRIS

Nowelizacja ustawy o KRS stanowi pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego – zaczynając od obowiązku składania wszystkich wniosków (w tym skutkujących zmianą wpisu jak i związanych wyłącznie ze złożeniem dokumentów do akt) do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Uchwalone zmiany, z jednej strony maja na celu wprowadzenie ułatwień dla strony przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, a także komunikacji z sądem, z drugiej natomiast, mają skutkować znacznym przyspieszeniem.

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje swym zasięgiem szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób zasadniczy zmienią funkcjonowanie rejestru. Najistotniejsze z nich to:

  • wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – elektroniczna forma sprawozdania finansowego zwiększyć ma możliwości opracowania i analizy danych zawartych w tych dokumentach; zautomatyzowanie weryfikacji sprawozdań finansowych odciąży sądy rejestrowe w okresach sprawozdawczych, tj. od czerwca do września każdego roku; sprawozdania finansowe będą umieszczane w repozytorium dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do tych akt przez strony i dokumenty wytworzone przez sąd, a także coraz szersze wykorzystanie możliwości elektronicznego doręczania dokumentów sądowych i wprowadzenie możliwości śledzenia na bieżąco przebiegu postępowania, z czym wiąże się także możliwość otrzymywania informacji o wpisach do rejestru (tzw. newsletter
  • wprowadzenie obowiązku składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie w postaci elektronicznej, w celu ułatwienia komunikacji między stroną a sądem i przyspieszenia rozpoznawania wniosków;
  • udostępnienie w Internecie pełnych danych o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz odpisu aktualnego, który już obecnie jest dostępny w sieci, tą drogą będzie można także uzyskać pełny odpis z rejestru).

Rozwiązania zawarte w ustawie będą wprowadzane etapami, w zależności od tego, czy wymagają – a jeśli tak, to w jakim zakresie – zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

Data publikacji: 03/2019