Głównym celem portalu jest dostarczanie informacji na temat systemów wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości na terenie Unii Europejskiej (UE).  Portal e-Justice/e-Sądownictwo jest dostępny pod adresem: https://e-justice.europa.eu/home.do w  23 językach. Portal funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. i powstał w ramach działań podejmowanych przez Instytucje UE w celu wdrażania technologii informacyjno – komunikacyjnej w dziedzinie prawa.

 

Zasoby portalu obejmują informacje na temat pomocy prawnej, systemów sądowych, dostępnych rejestrów krajowych oraz planowanych szkoleń i wideokonferencji dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik ma także dostęp do prawnych baz danych, internetowych rejestrów upadłości i ksiąg wieczystych. Portal zawiera przyjazne dla użytkownika formularze dotyczące różnych postępowań sądowych, np.: europejski nakaz zapłaty, drobne roszczenia czy zobowiązania alimentacyjne. Jedną z najważniejszych cech portalu jest to, iż jest on wdrażany pod auspicjami Komisji Europejskiej, ale w ścisłej i stałej współpracy z krajami członkowskimi UE.

Beneficjentów europejskiego portalu e-sprawiedliwość można podzielić na cztery główne grupy:

Obywatele – którzy mogą uzyskać informacje na temat funkcjonowania systemów prawnych 28 państw UE. Portal pomaga w znalezieniu odpowiednich informacji prawnych w kwestii, np.: rozwodu, śmierci, sporu sądowego, sukcesji lub nawet przeprowadzki. Za pośrednictwem portalu, obywatele mogą znaleźć prawnika w innym kraju, dowiedzieć się, gdzie wnieść pozew i jak uniknąć kosztownych procesów sądowych dzięki mediacji albo czy kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej. W module przeznaczonym dla obywateli możemy znaleźć następujące działy:

 • Znajdź prawnika;
 • Znajdź notariusza;
 • Wniesienie sprawy do sądu (wytyczne i informacje na temat transgranicznych postępowań prawnych: od wszczęcia do egzekucji);
 • Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym (informacje dotyczące praw ofiar w sprawach karnych - od wszczęcia do egzekucji);
 • Sprawy rodzinne (informacje o przepisach prawnych dotyczących rozwodu, odpowiedzialności rodzicielskiej i roszczeń alimentacyjnych);
 • Koszty postępowania (informacje o kosztach postępowań prawnych poniesionych na szczeblu UE i państwa członkowskiego);
 • Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym (informacje na temat praw pozwanych w sprawach karnych we wszystkich państwach członkowskich UE).

Przedstawiciele biznesuktórzy będą mogli przeglądać wzajemnie ze sobą powiązane rejestry upadłości, znaleźć linki do ksiąg wieczystych, informacje na temat postępowań transgranicznych i przepisów prawa, które mają do nich zastosowanie:

 • Połaczone rejestry upadłościowe;
 • Rejestry handlowe (zawiera w swej treści informacje o rejestrach handlowych na szczeblu UE i państwa członkowskiego);
 • Europejski nakaz zapłaty – formularze (zawiera w swej treści informacje dotyczące europejskiego nakazu zapłaty oraz formularze on-line zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty);
 • Księgi wieczyste (zawiera w swej treści informacje i linki do rejestrów ksiąg wieczystych na szczeblu UE oraz państwa członkowskiego);
 • Wniesienie sprawy do sądu (zawiera informacje i wskazówki na temat transgranicznych postępowań prawnych: od wszczęcia do egzekucji);
 • Roszczenia pieniężne (informacje o kwestiach finansowych, które mogą pojawić się w kontekście transgranicznym. Odwołanie do podstrony dotyczącej europejskiego nakazu zapłaty, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz niewypłacalności (upadłości));
 • Zawody prawnicze (informacje na temat organizacji zawodów prawniczych na szczeblu UE oraz poszczególnego państwa członkowskiego).

Osoby wykonujące zawody prawnicze – które mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, nawiązać kontakt z innymi przedstawicielami zawodów prawniczych za pośrednictwem sieci sądowych oraz znaleźć informacje na temat szkoleń dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Portal oferuje następujące moduły:

 • Prawo ( informacje o prawie Unii Europejskiej, poszczególnych państw członkowskich oraz prawie międzynarodowym);
 • Orzecznictwo (zawiera w swej treści ogólne informacje o orzecznictwie unijnym i krajowym);
 • Zawody prawnicze i sieci sądowe (zawiera w swej treści ogólne informacje o rodzaju i organizacji zawodów prawniczych na szczeblu unijnym i krajowym oraz podstawowy pakiet informacyjny na temat sieci sądowych w sprawach karnych, cywilnych i handlowych);
 • Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (informacje o Europejskiej Sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych);
 • Systemy sądowe (zawiera informacje na temat organizacji wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE oraz państw członkowskich);
 • Rejestry (zawiera informacje o rejestrach handlowych, księgach wieczystych oraz upadłości na szczeblu UE oraz poszczególnych państw członkowskich);
 • Szkolenie kadr organów wymiaru sprawiedliwości (zawiera ogólne informacje w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE oraz poszczególnych państw członkowskich, jak również w zakresie instytucji przeprowadzających takie szkolenia).

Organy (kadry) wymiaru sprawiedliwości - mogą znaleźć między innymi praktyczne informacje o rozwiązaniach mających na celu ułatwienie pracy sądów. Portal oferuje następujące moduły skierowane dla tej grupy odbiorców:

 • Prawo (informacje o prawie UE, poszczególnych państw członkowskich oraz prawie międzynarodowym);
 • Narzędzia dla sądów i prawników (zawiera w swej treści informacje o narzędziach i innych rozwiązaniach mających ułatwić pracę sądów i prawników w sektorze wymiaru sprawiedliwości);
 • Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych;
 • Europejskie szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (zawiera informacje w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE oraz poszczególnych państw członkowskich, jak również w zakresie instytucji przeprowadzających takie szkolenia);
 • Wideokonferencje (zawiera ogólne wprowadzenie do zagadnienia wideokonferencji, przedstawia opis właściwych strategii, informacje o dostępnych możliwościach przeprowadzenia wideokonferencji oraz interaktywnych formularzach);
 • Przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych – formularze (możliwość wypełnienia formularzy przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. dotyczącym współpracy między sądami państw członkowskich przy gromadzeniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych).

Stworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości z wykorzystaniem narzędzi ICT (czego przykładem jest europejski portal e-sprawiedliwość) będzie miało wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw, prawników i sędziów stykających się z kwestiami prawnymi o charakterze transgranicznym. Przyczyni się to do zwiększenia wzajemnego zrozumienia różnych systemów prawnych, co, w konsekwencji, ułatwi użytkownikom poruszanie się w obszarze europejskiej sprawiedliwości.

Dowiedz się więcej

Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1051

 

18/04/2016


[1] Komisja Europejska, Sprawiedliwość, http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/portal/index_en.htm /07.04.2016/