W związku z wejściem w życie w dniu 14 lipca 2017 r. nowych przepisów dotyczących europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń elektroniczne usługi zostały wyłączone. Ponowne uruchomienie nastąpi po aktualizacji wynikającej ze zmian prawa.

 

 Postępowanie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. W ramach postępowania można dochodzić wyłącznie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym.

Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.

Celem jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Postępowanie ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych bez względu na rodzaj sądu, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 5.000 EURO w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału. 

Przez sprawę transgraniczną rozumie się sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę.

Celem jest uzyskanie wyroku zasądzającego w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.