Postępowanie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. W ramach postępowania można dochodzić wyłącznie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym.

Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę.

Celem jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Postępowanie nie ma zastosowania w szczególności do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej a także spraw dotyczących:

a) praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia;

b) upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;

c) zabezpieczenia społecznego;

d) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że:

są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

 

OpłatyWysokość opłat w poszczególnych krajach regulują przepisy krajowe.

Podstawowe informacje w tym zakresie dostępne na portalu e-Justice

 

Czas realizacji: Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1896/2006 sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu wydaje europejski nakaz zapłaty. 

 

Wymagane dokumenty:Pozew należy zlożyć na formularzu A (który określony został w załączniku I do Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) z ewentualnymi załącznikami. O dodatkowych dokumentach, które należy przedstawić decydują uregulowania danego kraju. Mogą być to:

 

 • informacje na temat rachunku bankowego celem uiszczenia opłaty sądowej,
 • oświadczenie oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania postępowania po wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego,
 • dokument pełnomocnictwa,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej – chyba, że powód składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Formularz A, jak i inne dokumenty, które mogą pojawić się w postępowaniu dostępne są na portalu e-Justice.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L z 2006 r., nr 399, s. 1). Należy zapoznać się również z treścią przepisów obowiązujących na terytorium tego kraju. Podstawowe informacje w tym zakresie dostępne na portalu e-Justice

 

 

Przebieg procedury: Postępowanie w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty ma na celu uproszczenie i przyspieszenie dochodzenia bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym. Przebieg postępowania składa się z kilku kroków przedstawionych poniżej.

 

 

 1. Złożenie pozwu przez powoda

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składany jest na formularzu A, który określony został w załączniku I do rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Właściwość sądu określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1215/2012. Jeżeli roszczenie dotyczy umowy zawartej przez osobę - konsumenta - w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, i w przypadku gdy konsument jest stroną pozwaną, właściwe są wyłącznie sądy państwa członkowskiego, w którym strona pozwana ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1215/2012.

 

2. Badanie pozwu przez sąd

Sąd sprawdza na wstępie, czy pozew spełnia następujące wymagania:

 1. czy pozew pozostaje w zgodzie z zakresem zastosowania Rozporządzenia WE nr 1896/2006 określonym przez art. 2 Rozporządzenia,
 2. czy sprawa ma charakter transgraniczny,
 3. czy dochodzone pozwem roszczenie stanowi roszczenie pieniężne o oznaczonej wysokości, które jest wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty,
 4. czy sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy,
 5. czy pozew spełnia wymagania formalne wynikające z Rozporządzenia WE nr 1896/2006 – tj. w szczególności czy został złożony na formularzu, czy zawarto w nim wszystkie informacje niezbędne do wydania europejskiego nakazu zapłaty.

3. Uzupełnienie i poprawienie pozwu

W przypadku, kiedy pozew nie spełnia wymogów formalnych, sąd wzywa powoda na formularzu B (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006) do uzupełnienia lub poprawienia pozwu. Sąd określa przy tym termin, który uważa za odpowiedni na uzupełnienie czy poprawienie pozwu. Powód uzupełnia lub poprawia pozew, wykorzystując do tego formularz A.

4. Zmiana pozwu

Jeżeli sąd uzna, że pozew spełnia jedynie część wymogów, zwraca sie do powoda na formularzu C (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006) o wyrażenie zgody na przyjęcia lub odrzucenie propozycji. Powód udziela odpowiedzi, zwracając formularz C przesłany przez sąd, w terminie wyznaczonym przez sąd. Jeżeli powód przyjmuje propozycję sądu, sąd wydaje europejski nakaz zapłaty w odniesieniu do części roszczenia zaakceptowanej przez powoda. Jeżeli powód nie prześle odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez sąd lub odrzuci propozycję sądu, sąd odrzuca w całości pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

 

5. Odrzucenie pozwu

Sąd odrzuca pozew, jeżeli:

 1. nie spełnia on wymogów formalnych;
 2. roszczenie jest nieuzasadnione;
 3. powód nie przesłał odpowiedzi w terminach wyznaczonych przez sąd lub odrzucił propozycję zmiany pozwu.

Sąd informuje o odrzuceniu pozwu na formularzu D (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006). Istotne dla powoda jest to, że odrzucenie nie zamyka powodowi drogi do dochodzenia roszczenia w nowym pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub przy zastosowaniu dowolnej innej procedury przewidzianej prawem państwa członkowskiego.

6. Wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Sąd wydaje europejski nakaz zapłaty w terminie 30 dni od wniesienia pozwu. Ten termin nie obejmuje czasu, który powód potrzebował na zmianę, uzupełnienie czy poprawienie pozwu. Sąd przesyła pozwanemu europejski nakaz zapłaty na formularzu E (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006) wraz z odpisem pozwu.

 

7. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty

Pozwany ma możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia europejskiego nakazu zapłaty. Do wniesienia sprzeciwu służy formularz F (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006) – skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne. W wyniku wniesienia sprzeciwu następuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia w ramach zwykłego postępowania cywilnego, bądź w przypadku braku zgody pozwanego na takie działanie – zakończenie postępowania.

 

8. Stwierdzenie wykonalności

Jeżeli w ciągu 30 dni nie wpłynie sprzeciw, sąd stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty na formularzu G (załącznik do Rozporządzenia WE nr 1896/2006). Sąd przesyła wykonalny europejski nakaz zapłaty powodowi.

 

Prosimy traktować niniejszy opis jako opis o charakterze ogólnym bowiem dotyczy stosowania rozporządzenia 1896/2006 dedykowanego postępowaniu w sprawie europejskiego postępowania nakazowego, które jest stosowane w różnych krajach UE. Należy zatem brać pod uwagę, poza ww. rozporządzeniem także uregulowania krajowe.