Niniejsza zakładka przedstawia najczęściej zadawane pytania (FAQ), jak również dodatkowe odnośniki do stron zawierających dalsze informacje.

 

Jaki jest cel portalu?

Celem portalu eprawo.net jest szerzenie wiedzy na temat e-sądownictwa w Europie. Tematyka ta staje się coraz bardziej istotna w dobie zwiększającej się mobilności obywateli i przedsiębiorców. Dzięki inicjatywom Komisji Europejskiej kraje członkowskie podejmują współpracę w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także wymiany informacji pomiędzy sądami. Portal dostarcza informacji w zakresie działań na szczeblu europejskim, kluczowych regulacji prawnych, a także prezentuje praktyczne rozwiązania (e-usługi), które stanowią urzeczywistnienie idei europejskiego e-sądownictwa.

Jakie projekty i inicjatywy wspierają e-Sądownictwo w Europie?

Komisja Europejska zainicjowała szereg działań mających na celu ułatwienie dostępu do informacji na temat wymiaru sprawiedliwości, jak i umożliwienia realizacji transgranicznych postępowań sądowych:

Portal e-Justice – europejski portal powstający w ramach jednego z projektów realizowanych na szczeblu UE, o nazwie Projekt e-prawo. Portal jest dostępny w 23 językach na stronie internetowej www.e-justice.europa.eu/. Zawiera on kluczowe informacje na temat uregulowań prawnych państw członkowskich UE. W przyszłości ma stać się elektronicznym punktem kontaktowym w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.

Projekt e-CODEX - projekt pilotażowy realizowany przez kraje członkowskie UE, mający na celu umożliwienie elektronicznych postępowań sądowych w zakresie europejskich postępowań o charakterze transgranicznym. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce ‘projekt e-CODEX

Projekt e-SENS - projekt pilotażowy realizowany przez kraje członkowskie UE, mający na celu umożliwienie realizacji elektronicznych usług publicznych. e-Sprawiedliwość jest jednym z obszarów, w których wdrażane są rozwiązania projektu oraz udostępniane wybrane e-usługi transgraniczne. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce ‘projekt e-SENS'.

 

Jakie są kierunki rozwoju e-Sądownictwa w Europie?

Założenia i cele europejskiej e-sprawiedliwości, jak i kierunki jej rozwoju, określa Strategia dotycząca europejskiego systemu e-sprawiedliwości na lata 2014–20182018. Na podstawie wytycznych Strategii zdefiniowany został Wieloletni plan działania na lata 2014-2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości (Multiannual European E-Justice Action Plan 2014-2018)

Głównym celem Planu jest poprawa funkcjonowania systemu e-Sądownictwa w krajach członkowskich UE, a w szczególności:

 • Szerszy dostęp do informacji o unijnym prawodawstwie i orzecznictwie oraz o ustawodawstwie i orzecznictwie państw członkowskich, a także rejestrach sądowych poprzez portal e-Justice (https://e-justice.europa.eu)
 • Ułatwienie wszczynania postępowań transgranicznych przez udostępnienie komunikacji drogą elektroniczną między sądami, a stronami postępowania
 • Rozwój elektronicznej komunikacji między organami sądowymi państw członkowskich (np. w formie wideokonferencji lub bezpiecznej elektronicznej wymiany danych)
 • Rozwój współpracy pomiędzy organami sądowymi i osobami wykonującymi zawody prawnicze

 

Jakie znaczenie mają projekty e-CODEX i e-SENS dla rozwoju e-Sądownictwa?

Znaczenie obu projektów podkreśla Wieloletni Plan Działania na lata 2014-2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości, wskazując na rolę projektów w dostarczaniu niezbędnych narzędzi do komunikacji elektronicznej w dziedzinie sądownictwa:

 • Elektroniczne dostarczanie (bezpieczne przekazywanie informacji między państwami członkowskimi)
 • Podpis elektroniczny (podpisywanie dokumentów, sprawdzanie ważności przychodzących podpisanych dokumentów)
 • Płatność elektroniczna (uiszczanie opłat drogą elektroniczną)
 • Elektroniczna identyfikacja (zróżnicowany dostęp do portalu „e-Sprawiedliwość” przez uwierzytelnianie za pomocą krajowych metod ustalania tożsamości)
 • Dokument elektroniczny (konwersja i semantyka - wspólne normy dla dokumentów wymienianych w systemach transgranicznych)

 

Jakie usługi oferują projekty e-SENS i e-CODEX?

Projekty umożliwiają elektroniczne wszczynanie i realizację rzeczywistych postępowań sądowych o charakterze transgranicznym. Przedmiotem prac projektu e-CODEX są następujące postępowania:

 • Europejski Nakaz Zapłaty
 • Postępowanie w sprawach Drobnych Roszczeń
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • Kary finansowe związane z przestępstwami drogowymi
 • Elektroniczna komunikacja w sprawie wymiany więźniów 
 • Wspólna pomoc prawna w ramach spraw karnych

Obecnie polscy obywatele mają dostęp do e-usług umożliwiających złożenie pozwu w zakresie Europejskiego Nakazu Zapłaty oraz Postępowania w sprawach Drobnych Roszczeń. Więcej informacji znajduje się w zakładce 'e-Usługi'.

 

Przedmiotem projektu e-SENS w zakresie e-Sądownictwa są europejskie postępowania:

 • Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

Obecnie trwają pracę związane z uruchomieniem e-usług w ramach projektu e-SENS.

 

Jak polski przedsiębiorca/ prawnik może skorzystać z e-usług dostępnych na portalu?

 

Po zalogowaniu na Platformę przedsiębiorca/pełnomocnik profesjonalny ma możliwość złożenia pozwów w zakresie:

 • Europejskiego Nakazu Zapłaty do Austrii, Niemiec, Włoszech i Grecji
 • Postępowania w sprawach Drobnych Roszczeń do Austrii

Ponadto, w najbliższym czasie uruchomiona zostanie usługa umożliwiająca uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie rozwodu zagranicą kraju.

Więcej informacji znajduje się w zakładce 'e-Usługi'. 

Czy postępowanie przeprowadzone za pomocą platformy e-CODEX jest prawnie wiążące?

 

Realizacja postępowań na platformie wywołuje takie same skutki prawne, jak w przypadku przesłania dokumentów do sądu drogą papierową.

W jakim języku/ językach można korzystać z platformy?

Należy używać języka akceptowanego przez sąd, do którego przesyłany jest wniosek. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-en.do

Formularz jest wyświetlany w języku polskim, jednakże musi być wypełniony w jednym z języków akceptowanych przez sąd do którego kierowana jest sprawa.