Niniejsza sekcja zawiera adresy stron www związanych z rozwojem e-sprawiedliwości w Europie:

  

europ portal spraw

Europejski Portal e-Sprawiedliwość zapewnia kompleksową informację na temat systemów sądowniczych w całej Unii Europejskiej. Portal dostępny jest w 23 językach. W przyszłości Europejski Portal e-Sprawiedliwość ma stać się uniwersalnym elektronicznym punktem kontaktowym w dziedzinie sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat portalu e-Sprawiedliwość można znaleźć w publikacjach:

Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej

Portal e – Justice podstawowym źródłem wiedzy na temat prawa w UE

Strategia określa najważniejsze kierunki działania w zakresie rozwoju systemu e-sprawiedliwości w UE. Strategia wskazuje umożliwienie dostępu do sądów w sytuacjach transgranicznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, jako jeden ze swoich najważniejszych celów.

Wieloletni plan działania jest rozwinięciem operacyjnym zapisów Strategii dotyczącej europejskiego systemu e-sprawiedliwości na lata 2014–2018. Plan wskazuje konkretne inicjatywy i projekty, których realizacja przyczyni się do wdrożenia zapisów Strategii.

Europejska Agenda Cyfrowa to strategia rozwoju gospodarki opartej na technologiach ICT (gospodarki cyfrowej) do 2020 roku. Agenda obejmuje zasady polityki oraz działania, których celem jest maksymalizacja korzyści wynikających z cyfrowej rewolucji dla dobra ogółu.

 Rozporządzenie eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Celem Rozporządzenia eIDAS jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych poprzez zapewnienie wspólnej podstawy interakcji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi, co pozwoli podnieść skuteczność publicznych i prywatnych usług internetowych, e-biznesu czy handlu elektronicznego w Unii Europejskiej oraz ułatwi korzystanie z usług internetowych o charakterze transgranicznym.