PRZEDSTAWIAMY PRZEWODNIK PO POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA EUROPEJKSIEGO NAKAZU ZAPŁATY W NIEMCZECH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – WYBRANE ZAGADNIENIA, PORUSZONE PODCZAS WARSZTATÓW DLA RADCÓW PRAWNYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROJEKTU Me-Codex

1. W jakim języku można uzupełnić formularze, na których wnosi się pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w Niemczech?
Formularze należy wypełniać w języku sądu, do którego wnoszony jest pozew. Zgodnie z § 23 ust. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (niemiecka ustawa o postępowaniu administracyjnym) językiem urzędowym w Niemczech jest język niemiecki. Nadto, zgodnie z § 184 Gerichtsverfassungsgesetz (niemiecka ustawa o ustroju sądów powszechnych) językiem, którym należy posługiwać się przed niemieckimi sądami (Gerichtssprache) jest język niemiecki.

W dniu 29 października 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się kolejne warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń. Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Uczestnicy warsztatu stwierdzili, że zakres merytoryczny spotkania był na bardzo wyskokim poziomie:-).

IMG 20181029 170941

 

IMG 20181029 171133

 

 

 

 

 

Zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej „Cyfrowe usługi publiczne w Europie”, która odbędzie się 10 stycznia 2018 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Celem konferencji bedzię wymiana poglądów temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju w Polsce i Europie cyfrowych usług publicznych o charakterze transgranicznym. Tematyka konferencji będzie się koncentrować, w szczególności na zagadnieniach dotyczących elektronizacji europejskich postępowań sądowych, wdrażania w Polsce i Europie zasady jednorazowości ( ang. the once-only-principle), ochrony zdrowia w wymiarze transgranicznym, a także e-fakturowania oraz zamówień publicznych w aspekcie europejsk

Wydarzenie przeznaczone jest dla przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, w szczególności prawników, informatyków, ekonomistów, jak i osób, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji  znajduje się w zakładce: Konferencja

W dniu 17 lipca 2018 w ramach projektu Me-CODEX odbyły się warsztaty  dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Podczas spotkania  przedstawiono główne założenia projektu Me-CODEX, a przede wszystkim zagadnienia związane z transgranicznymi postępowaniami sądowymi w polskich sądach. Uczestnicy byli  zainteresowani  prezentowaną tematyką, w szczególności postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń.Ponadto, omówiono postępowanie dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.W związku z tym, że Niemcy są jednym z ważniejszych  partnerów gospodarczym dla Polski, druga część warsztatu poświęcona była przedstawieniu praktycznych informacji na temat prowadzenia postępowań transgranicznych przed sądami w Niemczech. Pośrednicy profesjonalni  uczestniczący w wydarzeniu, a w praktyce wykonujący procedury transgraniczne, uzyskali wiele praktycznych porad w zakresie postępowania z nieuczciwymi kontrahentami w UE. Według oceny uczestników, warsztat był prowadzony na bardzo wysokim poziomie, prelegenci byli świetnie przygotowani, posiadający rozległą wiedzę na omawiany temat.

 

 

Jedną z podstaw funkcjonowania wspólnego rynku w Unii Europejskiej są prawne mechanizmy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń pieniężnych pomiędzy podmiotami, które mają siedzibę w różnych państwach Unii. Mechanizmami takimi są europejski nakaz zapłaty oraz postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. W tej ostatniej procedurze Parlament Europejski i Rada (UE) wprowadziły zmiany, które będą obowiązywać od 14 lipca 2017 r.

Granica roszczeń zwiększone do 5000 euro
Jednym z podstawowych warunków korzystania z procedury drobnych roszczeń było ograniczenie wysokości dochodzonej kwoty. Zgodnie z dotychczasową regulacją żeby ubiegać się o wydanie orzeczenia w drobnych roszczeniach kwota, której dochodziliśmy nie mogła być wyższa niż 2000 euro (z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów). Zasada ta zostanie zmieniona. Od 14 lipca wskazany próg zostanie podniesiony do 5000 euro. Powyższy zabieg może wpłynąć na zwiększenie popularności postępowania w sprawie drobnych roszczeń wśród europejskich przedsiębiorców.

Kiedy nie można stosować postępowania w sprawie drobnych roszczeń
Zasadą jest, że postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie może mieć zastosowania do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Przepisy, które mają obowiązywać od 14 lipca precyzują zakres dodatkowych wyłączeń. Przykładowo postępowanie nie będzie mogło być stosowane do obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

Wzór pozwu będzie na stronach internetowych
Dotychczas obowiązujące przepisy obligowały państwa członkowskie do zapewnienia dostępu formularza pozwu we wszystkich sądach, w których istnieje możliwość wszczęcia europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Zapis ten został poszerzony. Od 14 lipca kraje członkowskie mają umożliwić obywatelom pobieranie formularza pozwu z krajowych stron internetowych.

Więcej pomocy dla osób, które chcą korzystać z drobnych roszczeń
Zgodnie z przyjętymi zmianami państwa członkowskie muszą zapewnić uzyskania przez strony zarówno praktycznej pomocy w wypełnianiu formularzy, jak i ogólnych informacji dotyczących zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Dodatkowo państwa członkowskie muszą informować na temat tego, które sądy w tym państwie członkowskim są właściwe do wydania orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. Pomoc ta ma być nieodpłatna.

Rozprawa będzie się mogła odbyć zdalnie
W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń przeprowadzenie rozprawy nie jest obligatoryjne. O tym czy dla rozstrzygnięcia sporu potrzebne jest przeprowadzenie rozprawy każdorazowo decyduje sąd (z własnej inicjatywy lub na bezpośredni wniosek strony). Od 14 lipca zmieni się sposób przeprowadzania rozprawy. Będzie można ją odbyć z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich środków technicznych porozumiewania się na odległość, takich jak wideokonferencja lub telekonferencja, chyba że wykorzystanie takich środków nie byłoby właściwe z punktu widzenia rzetelnego przeprowadzenia postępowania.

Historia nowelizacji
Podstawą prawną procedury drobnych roszczeń jest Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Opisane powyżej zmiany są związane z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które będzie obowiązywać od 14 lipca.