Projekt e-SENS dostarcza szereg rozwiązań technicznych tzw. building blocks, które są wynikiem konsolidacji rozwiązań wypracowanych przez europejskie projekty wielkoskalowe

(e-CODEX, STORK, SPOCS, PEPPOL). Rozwiązania opracowywane są  w różnych obszarach - od bezpieczeństwa przesyłu danych po standardy w zakresie tożsamości i dokumentów a następnie wykorzystywane w ramach różnych scenariuszy pilotażowych (patrz zakładka Pilotaż).

Rozwiązania techniczne wdrażane w różnych obszarach projektu umożliwiają budowę elektronicznych usług przez instytucje publiczne, w tym sądy. Projekt skupia się na kluczowych rozwiązaniach w zakresie: elektronicznej identyfikacji, e-dokumenów, e-podpisów, semantyki oraz elektronicznej komunikacji. Podkreślić należy fakt, iż rozwiązania projektu nie wymagają zmian w istniejących systemach informatycznych państw członkowskich.

 

Elektroniczna wymiana informacji (e-Delivery)

 

Rozwiązanie zapewnia bezpieczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi. System obejmuje bramki komunikacyjne dla każdego państwa uczestniczącego w projekcie oraz ogólne ramy dla krajowego konektora. Łącznik krajowy jest odpowiednio dostosowywany przez poszczególne kraje, według własnych potrzeb. Rozwiązanie oparte jest na pracach projektów e-CODEX oraz PEPPOL.

 

 

Elektroniczny podpis (e-Signature)

 

Element ten znajduje się na poziomie łącznika krajowego i umożliwia podpisywanie dokumentów za pomocą narzędzi stosowanych w poszczególnych krajach UE. Zapewnia jednocześnie weryfikację podpisanych dokumentów przychodzących, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo transgranicznej wymiany dokumentów.

 

 

 

Elektroniczna identyfikacja (e-ID)

 

Element e-ID umożliwia rozpoznawanie i weryfikację narzędzi elektronicznej identyfikacji stosowanych w krajach UE poprzez systemy informatyczne innych państw członkowskich. Dzięki temu obywatele posiadający e-ID mają szybki dostęp do usług publicznych świadczonych poza granicami kraju. 

 

 

 

Elektroniczne dokumenty (e-Document)

 

Element ten odpowiada za konwersję dokumentów w celu dostosowania do standardów danego kraju.