Celem projektu e-CODEX jest realizacja idei e-sądownictwa na terenie Europy. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp obywateli i przedsiębiorców do wymiaru sprawiedliwości w Europie poprzez zastosowanie rozwiązań ICT. Dzięki temu, postępowania transgraniczne (obejmujące obszar całej UE, w których strony konfliktu zamieszkują różne państwa) mają przebiegać sprawniej – drogą elektroniczną.

Rozwiązania wprowadzone przez e-CODEX będą dotyczyły przede wszystkim organów sądowniczych. Umożliwią sprawną komunikację i lepszą współpracę sądów. Co to oznacza dla obywateli i środowiska prawniczego? Dzięki elektronizacji procedur i przebiegu całego postępowania, możliwe będzie złożenie pozwu oraz uczestnictwo w sporze bez opuszczania rodzimego kraju, a nawet domu czy biura.

 

Szczegółowe cele projektu to:

 

  • Wspomaganie procesu wdrożenia wspólnotowych ram prawnych oraz planu działania w dziedzinie e-sprawiedliwości (e-Justice Action Plan),
  • Umożliwienie wspólnego działania wszystkich państw członkowskich na rzecz systemu wymiaru sprawiedliwości w Europie,
  • Zapewnienie skuteczniejszej i sprawniejszej obsługi stale rosnącej liczby spraw transgranicznych, szczególnie w obszarze postępowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,
  • Zapewnienie większego bezpieczeństwa dla obywateli w UE,
  • Modernizacja systemów wymiaru sprawiedliwości w Europie,
  • Poprawa współpracy i wymiany informacji pomiędzy systemami wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich,
  • Zapewnienie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi krajowymi systemami wymiaru sprawiedliwości.

 

e-CODEX – ogólne informacje

 

 
Projekt   e-Justice Communication via Online Data EXchange
Uczestnicy   Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Jersey, Litwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo, CCBE (Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) oraz CNUE (Rada Notariatów Unii Europejskiej)
Czas trwania   1 grudnia 2010 – 31 maja 2016
Koszt   Ogólny budżet: 24 mln euro
Udział środków UE: 12 mln euro
Program   Projekt e-CODEX finansowany jest z Programu na rzecz Wspierania Polityki dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT Policy Support Programme) w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP)
Informacje dodatkowe  

Nr projektu: 270968 Projekt w toku.